5. 1. 2015
Klaster Omics4Health registrovaný v Obchodnom registri.
Zakladajúcimi členmi je päť subjektov: Saneca, a.s., Chemický ústav SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Highchem, s.r.o., TAU-CHEM, s.r.o.
Predseda Rady združenia: Ing. Jozef Kristofčák, CSc.
Názov združenia je: Omics4Health
Sídlom združenia je: Nobelova 34, 836 05 Bratislava 3, Slovenská republika
Predseda Vedeckej rady: Dr. Ing. Robert Mistrík

29. 1. 2015
Prvé vedecké kolokvium združenia Omics4Health
Prednášajúci: Ing. Tibor Maliar, PhD (UCM Trnava), Ing. Milan Štefek, CSc. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV), Dr. Ing. Robert Mistrík (HighChem), Prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (University of Bolzano)

6. 2. 2015
rokovanie Rady združenia prijalo zásadné rozhodnutia
– Zriadenie detašovaného pracoviska CHU SAV v priestoroch Sanecy
– Prístrojové vybavenie pre analytické laboratórium, kilo-lab na chemické konverzie, biotechnologické laboratórium na biokonverzie
– Koncepcia detašovaného pracoviska
– Predmet výskumu formulovaný Dr. Ing. Robertom Mistríkom predsedom vedeckej rady združenia

15.05.2015
Výskumný projekt členov klastra: Saneca, a.s. a Tau-chem s.r.o. v rámci výzvy Ministerstva školstva SR „Stimuly pre výskum a vývoj“.
Prijímateľ pomoci: Saneca, a.s. Spoluriešiteľ: Tau-chem, s.r.o. Zodpovedný riešiteľom: Doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. Začiatok riešenia: október 2015, Čas riešenia: 36 mesiacov.
Rozpočet: 2,3 milión €

Anotácia projektu:
Rozšírenie výskumno- vývojových aktivít firmy a zabezpečenie efektívnej prípravy generických API v priemyselne využiteľnom rozsahu prostredníctvom najmä rýchlo sa rozvíjajúcej stereoselektívnej syntézy, nových poznatkov v organickej syntéze, katalyzovanej chemickej transformácii a biotransformácií v modernizácii a zefektívnení existujúceho generického portfólia a výskumu a vývoja nových generických molekúl resp. ich intermediátov do portfólia firmy spojených so štúdiom vplyvu polymorfizmu a rôznych solí zameraných na vyššiu dostupnosť účinných látok vo farmaceutickej aplikácii. Výskum a vývoj inovatívnych liekových foriem zabraňujúcich zneužitie liekov na iný ako liečebný účel ako reakcia na aktuálny spoločenský problém zneužívania liekov proti bolesti. Výskumno-vývojová orientácia projektu v tejto časti má za cieľ zabezpečiť vnútornú vertikálnu integráciu použitia vyrábaných účinnych látok na lieky s modernými konečnými liekovými formami.

Júl 2015
pod hlavičkou O4H sa zorganizoval prvý ročník Letnej školy organickej chémie. Na mesačnej stáži v laboratóriách TAU-CHEM, s.r.o. sa zúčastnilo 6 študentov z FCHaPT STU a PrF UK. Počas stáže študenti navštívili Sanecu, a.s. a zúčastnili sa diskusie s Ing. Kristofčákom.

 

Január 2016
Saneca a ChÚ SAV zahájili využívanie prístrojov detašovaného výskumno-realizačného pracoviska – Detašované pracovisko ChÚ SAV –, ktoré boli zaobstarané v rámci projektu „Technická infraštruktúra výskumného pracoviska

Výskumno-vývojová činnosť Omics4Health

2016
Projekt „Stimuly
Saneca-TAU-CHEM: Výskum a vývoj farmaceutických účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“

Saneca a HighChem s.r.o: projekt dlhodobého strategického výskumu a vývoja „Využitie domácich prírodných zdrojov na získavanie látok s vysokou pridanou hodnotou s využitím technológií šetrných k životnému prostrediu“

HighChem s.r.o. a ChÚ SAV: „Hĺbkové mapovanie molekúl človeka a výskum biomarkerov Alzheimerovej choroby“

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV: „Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia“. Projekt bol pripravený na základe Zmluvy o budúcej spolupráci medzi ÚEFaT SAV a Saneca, ktorou bol projekt podporený, pričom Saneca má užívateľský prístup k jeho výsledkom.

TAU-CHEM-O4H: 2. ročník „Letnej školy organickej chémie“ 10 študentov

2017
Pokračovanie projektov:
Saneca-TAU-CHEM: „Výskum a vývoj farmaceutických účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“

Saneca a ChÚ SAV: využívanie prístrojov detašovaného výskumno-realizačného pracoviska zaobstarané v rámci projektu „Technická infraštruktúra výskumného pracoviska“

2018
Ukončenie projektu:
Saneca-TAU-CHEM: Výskum a vývoj farmaceutických účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“

Zápis Omics4Health do Registra partnerov verejného sektora

2021
Marec
začiatok riešenia projektu: Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení
EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ pomoci: Chemický ústav SAV,
Partneri: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Sitno Pharma
Rozpočet projektu: 770 696,57 EUR
Obdobie realizácie: 03/2021-06/2023

Predmet výskumu:

  • komplexná analýza biologických a biochemických ukazovateľov ako výsledok zmien biosyntézy glykokonjugátov v procese patologickej zmeny bunky
  • výskum v oblasti využitia sofistikovaných analytických metód v štruktúrnej analýze diagnosticky zaujímavých látok, ktoré indikujú patologickú zmenu bunky
  • výskum a vývoj nových diagnostických platforiem ako nových analytických nástrojov pri identifikácii patologických zmien organizmu najmä v ich skorých začiatkoch ako aj počas terapie

Výstupy do praxe:

  • klinické uplatnenie rôznych validovaných metodík (NMR, MS) v praxi na diagnostikovanie dedičných metabolických ochorení
  • pochopenie molekulárnej podstaty interakcie proteoglykanov a chitozanovych derivátov s kvartérnymi amoniovými skupinami aromatických zlúčenin a ich glykokonjugátov
  • príprava neinvazívneho diagnostického testu, ktorý využije novu platformu detekcie glykobiomarkerov z ľudskej tekutiny

Júl
začiatok riešenia projektu: Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19
EÚ fond: Európske štrukturálne a investičné fondy
Prijímateľ pomoci: Sitno Pharma
Partneri: Chemický ústav SAV, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Rozpočet projektu: 3 215 875,63 EUR
Obdobie realizácie: 03/2021-06/2023
Cieľ:
Zvýšenie súkromných investícii prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcii a podnikateľskej sféry. Výskum a syntéza vybraných substancii na základe chinolínu a chroménu, extraktov rastlín a vzoriek beta-glukánov. Analytické zabezpečenie ku všetkým testovaným entitám. Hodnotenie potenciálnych terapeutík na vybrané biologické a terapeutické parametre, asociované s COVID-19, aj inými pandemickými ochoreniami.
Vybudovanie a sprevádzkovanie technologického pracoviska na prípravu parenterálnych formulácii, ich lyofilizačnú stabilizáciu a skúmanie vplyvu jednotkových operácii na vybrané vlastnosti hodnotených entít.

Jún 2023
Ukončenie projektov: Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19 a Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení

September 2023
V rámci Programu obnovy a odolnosti podaný projekt: The potential of naturally occurring substances and their derivatives in the prevention and management of civilization illnesses and health protection. Acronym: PreHealth
Do projektu je zapojených 13 výskumných a akademických pracovísk zo Slovenska a Českej republiky. Omics4Health zastupujú Chemický ústav SAV, CEM SAV a Sitno Pharma.

Zásadné zmeny v Omics4Health

21.08.2017
Demisia Ing. Jozefa Krištofčáka, CSc. z funkcie predsedu Rady združenia O4H
Voľba: Ing. Miroslava Kavalu, PhD za predsedu Rady združenia O4H,
Demisia Ing. Vladimír Žvak, CSc. z Rady združenia
Voľba Ing. Františka Mathiu, PhD. do Rady združenia
Zmena sídla združenia, Saneca Hlohovec
Schválenie dodatku k Stanovám a Zakladateľskej zmluve

18.12. 2018
Demisia , Ing. Miroslava Kavalu PhD. z funkcie predsedu Rady združenia O4H
Voľba: Ing. Michala Raaba,PhD. za predsedu Rady združenia O4H
Demisia Ing. Františka Mathiu, PhD. z Rady združenia
Schválenie dodatku k Stanovám a Zakladateľskej zmluve

20.10.2019
Demisia Ing. Miroslava Kavalu, PhD.z funkcie predsedu Rady združenia O4H
Voľba: Ing. Vladimír Žvaka, CSc. za predsedu Rady združenia O4H
Vystúpenie HIGHCHEM, s.r.o. zo združenia
Prijatie Sitno Pharma s.r.o. za nového člena združenia
Zmena sídla združenia, Rybné námestie 1, Bratislava
Schválenie dodatku k Stanovám a Zakladateľskej zmluve
Schválenie zloženia Vedeckej rady združenia, ktorej členmi sa stali:
Dr. Ing. Robert Mistrík
RNDr. Ján Mucha, CSc
Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc
Doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
RNDr. Magdaléna Majeková, CSc.
Predseda Vedeckej rady O4H: Dr. Ing. Robert Mistrík

9.11.2023
Rokovanie valného zhromaždenia Omics4Health. Ukončenie funkčného obdobia vedeckej rady. Schválenie návrhov na nových členov vedeckej rady.
Vystúpenie Biosynth s.r.o. zo združenia
Návrh na prijatie nových členov združenia: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, CNS EuroGrants, Calendula

14.3.2024
Voľba predsedu vedeckej rady Omics4Health
Vedecká rada združenia:
Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
Doc. Ing. Dušan Berkeš CSc.
RNDr. Magdaléna Majeková, CSc.
Ing. Miroslav Kavala, PhD.
Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Ing. Stanislav Baxa, CSc.
Dr. Ing. Michal Májek
Ing. Vladimír Mastihuba, CSc.
Ing. Peter Koóš, PhD.
Ing. Simona Krošláková
Ing. Daniel Bucko
Mgr. Martin Huraj
Predseda Vedeckej rady O4H: Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.