Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie zvoláva Rada združenia podľa potreby, najmenej raz do roka.

Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo všetkých členov združenia. Predsedom Valného zhromaždenia je predseda Rady združenia.

Valné zhromaždenie najmä:

  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
  • volí a odvoláva členov Dozornej rady
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia
  • schvaľuje správu o činnosti združenia
  • rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zrušení združenia.