Rada združenia

Zloženie Rady združenia.
Rada združenia má najmenej 3 členov, pričom jej členom môže byť len zástupca člena združenia. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda.

 

Ing. Vladimír Žvak, CSc., predseda rady združenia

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD., riaditeľ ChÚ SAV

RNDr. Mojmír Mach, PhD., generálny riaditeľ CEM SAV

Ing. Matúš Kútny, generálny riaditeľ Saneca Pharmaceuticals

Ing. Ľudovít Černák, CSc., konateľ SITNO PHARMA

 

Ing. Vladimír Žvak, CSc., predseda rady združenia

1995-2017. Founder, entrepreneur and executive director in company TAU-CHEM, Ltd.
2015 Founding member of the Omics4Health cluster.
2019  Chairman of the Board of the Association of Legal Entities Omics4Health.
Today,  is responsible for Project Management Activities within Sitno Pharma.