Omics4Health je združením, ktoré spája subjekty univerzít, ústavov Slovenskej akadémie vied, SME firiem zameraných na výskum a vývoj v oblasti vývoja a prípravy potenciálnych účinných látok pre vývoj a výrobu liečiv a farmaceutických firiem ako potenciálnych realizátorov dosiahnutých výsledkov do industriálnej výroby a uvádzania na trh.

Cieľom činnosti združenia je integrovať výskumno-vývojové a výrobné kapacity svojich členov pri účinnej vedeckej spolupráci v oblasti chemických vied, biologických vied, bioinformatiky, chemického inžinierstva, priemyselnej biotechnológie, farmaceutickej chémie, farmakognózy, farmakológie, galenickej farmácie, toxikológie a ostatných príbuzných odborov lekárskych a farmaceutických vied.