Vedecká rada

Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc., predseda vedeckej rady

Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.

Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.

RNDr. Magdaléna Májeková, CSc.

Ing. Simona Krošláková

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Ing. Stanislav Baxa, CSc.

Ing. Vladimír Mastihuba, CSc.

Dr. Ing. Michal Májek

Ing. Miroslav Kavala, PhD.

Ing. Peter Koóš, PhD.

Mgr. Martin Huraj

Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc., predseda vedeckej rady

Professor at the Institute of Chemical and Environmental Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology, STU Bratislava, and part-time employee, Sitno Pharma s.r.o., Member of the Scientific Board of Omics4Health. Publications 47 / citations 1041 / H-index 18

From 1998 to 2014, he worked in the scientific research and development laboratories of the top pharmaceutical company Merck & Co., Inc., Pennsylvania, USA. He is the author of 42 currented publications with more than 700 citations. In the summer of 2020, he was the first author to publish, together with colleagues from the USA and the United Kingdom, another important article on mathematical and experimental study and scale-up lyophilization in the world’s leading magazine Drying Technology: Pavol Rajniak, Joao Moreira, Stelios Tsinontides, David Pham & Sean Bermingham ( 2020): Integrated use of mechanistic models and targeted experiments for development, scale-up and optimization of lyophilization cycles: A single vial approach for primary drying, Drying Technology, DOI: 10.1080 / 07373937.2020.1791901

Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.

Professor at the Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, Member of the Scientific Board of Omics4Health. Publications 73 / citations 1144 / H-index 20

He completed his Ph.D. in furan chemistry under supervision of J. Kováč at the Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, in 1986. After working as a Humboldt fellow with V. Jäger on cycloaddition reactions and carbonylations at the University of Würzburg, Germany (1988-1989, 1991) he joined the group of A. Vasella in Zürich, Switzerland (1992).
In 1992 he returned to Bratislava starting his own research projects. He finished his habilitation in 1996 and DSc. at Comenius University Bratislava in 2000. Since 2001 he has been a Professor for Organic Chemistry at the Slovak University of Technology in Bratislava.
His current research interests in addition to transition metal catalysis include the development of new synthetic methods toward the natural product synthesis.

Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.

docent na Ústave organickej chémie katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a vedúci detašovaného pracoviska FCHPT pri Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec, Člen Vedeckej rady združenia Omics4Health. Vedecké práce v impaktovaných časopisoch 55/citácie 441/H-index 12

Špecializuje sa na chémiu liečiv, stereoselektívnu organickú syntézu, asymetrické transformácie riadené kryštalizáciou a ich aplikácie v syntéze opticky čistých substancií, derivátov aminokyselín a inhibítorov metabolizmu sfingolipidov. Od roku 2012 pôsobí ako vedúci Detašovaného pracoviska FCHPT pri Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec. Je autorom 60 publikácií, 8 patentov a dve realizované patentované výroby v oblasti analgetík.

RNDr. Magdaléna Májeková, CSc.

Head of Department of Biochemical Pharmacology; Vice-chairwomen of Scientific board of CEM, Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Centre of Experimental Medicine of Slovak Academy of Sciences, Bratislava. WOS database: 53 publications, 792 citations, h-index 16 (AAD-3141-2021).

Education: 1982 – Master degree in Biophysics (Comenius University Bratislava, Faculty of Mathematics and Physics); 1991 – Philosophiae doctor degree in Physical Chemistry. Present position: Leading researcher, CEM SAS. Research Interests: Solvation modeling; Drug design and molecular modeling of protein targets (aldo-keto reductases, cholinesterases, onoaminoxidases, calcium pump). Cooperation: Prof. R. Ramsay, St. Andrews University, UK, Prof. Y. Rodriguez, CUNY, US; Prof. G. Klebe, University of Marburg, Germany; Prof. M. Unzeta, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Prof. M Carreiras, University of Lisabon, Protugal; Prof. C. Stecosa, University of Carol Davila, Romania. Projects (PI): 7 national projects, 3 international projects. Project G-LUCK APVV-15-1-0455 rated as excellent project. 4 Patents.

Dr. Michal Májek

vedúci výskumnej skupiny na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Vedecké práce (Scopus, 02/24) 21 / citácie 1050 / H-index 15. Výskumná skupina Michala Májeka sa zaoberá najmä využitím moderných techník aktivácie, ako foto-redoxná katalýza, elektrochémia a piezoelektrická katalýza na iniciáciu transformácií založených na prenose elektrónu. Má skúsenosti so štúdiom mechanizmov nových chemických reakcií pomocou širokej škály metód, od spektroskopických techník cez elektroanalytické techniky až po kvantovo-chemické výpočty. Okrem vysokoškolskej pedagogiky je intenzívne zapojený do popularizačných aktivít zameraných na stredoškolskú mládež. V roku 2023 mu bol udelený grant Európskej rady pre výskum (ERC StG CAPELE).

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Samostatný vedecký pracovník na Chemickom ústave SAV, v.v.i. v Bratislave. Člen Vedeckej rady združenia Omics4Health. Vedecké práce v impaktovaných časopisoch 44/citácie bez autocitácií 497/H-index 13.

Špecializuje sa na využitie biokatalýzy v derivatizácii sacharidov a fenolických zlúčenín, netradičné enzýmové syntézy a vývoj detekčných techník pre nové typy enzýmových aktivít. V súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa a vedúci Oddelenia glykochémie na Chemickom ústave SAV, v.v.i. v Bratislave.

Ing. Peter Koóš, PhD.

Research assistant at the Institute of Organic Chemistry of Catalysis and Petrochemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, STU Bratislava. Member of the research team of the Georganics Ltd. Company. Scientific papers in impacted journals 34 / citations 1020 / H-index 16

Peter Koóš was born in Slovakia. He graduated in chemistry at the Slovak University of Technology in 2003, where he also received 4 years later his PhD. degree under supervision of Prof. Tibor Gracza. He worked at UJF in Grenoble with Dr. A. E. Greene and Dr. Philippe Delair as a part of his PhD. program. After a two-years postdoctoral stay in Germany at FU Berlin with Prof. H.-U. Reissig, he moved then to the University of Cambridge in UK, where he spent almost 2 years working on flow chemistry with Prof. S. Ley. In 2014 he started his career as a research assistant at the STU in Bratislava

Ing. Simona Krošláková

Inžinierske štúdium ukončené na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava v študijnom programe chemické inžinierstvo. Zamestnankyňa spoločnosti Sitno Pharma, Člen Vedeckej rady združenia Omics4Health

Venuje sa výskumu farmaceutických operácií s hlavným zameraním na experimentálne a teoretické štúdium nehomogénnej lyofilizácie, vývoj metód a vypracovanie štandardných postupov využitia procesu lyofilizácie na stabilizáciu vzoriek roztokov chemických, biologických látok a prírodných entít. Od roku 2023 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník v Sitno Pharma.

Ing. Daniel Bucko

Inžinier chémie Slovenskej vysokej školy technickej, Fakulta Chemickotechnologická, odbor Ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu.

V spoločnosti CALENDULA, a.s. so sídlom v Novej Ľubovni zastáva pozíciu manažéra pre ekonomiku a obchod , člena predstavenstva , zástupcu riaditeľa, manažéra QMS ISO 9001, ISO 14001 a GMP .
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvoval postgraduálne štúdium v odbore – Ekonomika, pestovanie a spracovanie liečivých a prírodných rastlín. Od roku 1990 sa venuje výskumu prírodných látok a spracovaniu a výrobe extraktov a éterických olejov . Podieľa sa na výskumných projektoch v oblasti liečivých a prírodných látok, aj ako hodnotiteľ projektov APVV.