Plenárne prednášky významných slovenských vedcov organizované O4H

Ing. Ján Tkáč, DrSc. ChÚ SAV Bratislava
04. 06. 2020
Inovatívny spôsob diagnostiky rakoviny prostaty
Dr. Tkáč sa venuje možnosti využitia nanomateriálov v oblasti bioanalytickej chémie už od svojho postdoc pobytu (Individual Marie Curie Fellowship) v Lunde (Švédsko) v roku 2004. Neskôr, počas postdoc pobytu v Oxforde (2006–2009) sa zameral na možnosti aplikácie zlatých nanočastíc v detekcii rakovinového biomarkera. Po návrate na Chemický ústav SAV (2009) sa venoval nanomateriálom využiteľným pri konštrukcii biobatérií a bioanalytických zariadení. V súčasnosti sa venuje 2D nanomateriálom ako grafén a MXén, ktoré sú súčasťou zariadení aplikovateľných v biomedicíne a magnetickým nanočasticiam, ktoré slúžia na obohatenie širokého spektra látok vrátane biomarkerov rakovinových ochorení priamo z ľudských sér. Jeho bohatá vedecká činnosť zahŕňa 115 publikácií vrátane kapitol v knihách, na ktoré je doteraz evidovaných cca 3200 citácií. Dr. Tkáč je nositeľom prestížneho ERC Starting grant (7th Framework program, 2013-2017), zatiaľ jediného na Slovensku ako aj prestížneho ERC Proof of Concept grantu (H2020, 2018-2020) a SME Instrument 1 grantu (H2020, 2019). V roku 2016 získal ocenenie Vedec roka 2015. V roku 2019 ESET Science Award, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy za rok 2019
115 publikácií, 2 knihy, 9 kapitol v knihách, cca 3200 citácií h = 32 (Hirschov index)

Dr. Ing. Helena Kanďárová, CEM SAV Bratislava
08. 10. 2020
Potenciál a využitie in vitro 3D rekonštituovaných tkanivových modelov ľudských tkanív vo vede a výskume.
Helena Kanďárová, ERT je vedecká pracovníčka na Ústavu farmakológie a toxikológie, Centra experimentálnej medicíny, Bratislava. Pôsobí aj na Ústave biochémie a mikrobiológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v Bratislave. V rokoch 2007 – 2018 pôsobila Dr. Kanďárová na pozícii „Senior Scientist and General Acting Manager for EU“ v spoločnosti MatTek Corporation, USA. V roku 2009 založila na Slovensku pobočku tejto spoločnsti – MatTek In Vitro Life Science Laboratories – a viedla spoločnosť na pozícii výkonného riaditeľa do roku 2018. Dr. Kandarova je členkou výkonných rád v niekoľkých európskych toxikologických organizáciách a je členkou medzinárodných expertných panelov. V roku 2020 bola zvolená za predsedníčku Európskej Spoločnosti pre Toxikológiu In Vitro – ESTIV . Dr. Kanďárová sa podieľa na mnohých medzinárodných projektoch zameraných na validáciu 3D rekonštruovaných modelov ľudských tkanív na testovanie akútnej toxicity a fototoxicity chemických látok, kozmetiky, pesticídov a zdravotníckych pomôcok. Je spoluautorkou niekoľkých medzinárodne implementovaných protokolov, ktoré boli prijaté aj do usmernení OECD a ISO 10993. Publikovala viac ako 50 príspevkov a kapitol kníh (H-index 19, takmer 1 000 citácií) a získala niekoľko vedeckých ocenení súvisiacich s výskumom zameraným na vývoj a validáciu alternatívnych metód.

Ing. Igor Goljer, PhD.
4.11.2021
Od Molekuly k Liečivu

RNDr. Imrich Barák, DrSc.
4.11.2021
Ako je to s bakteriálnymi nanotrubicami?
Vedcom roka 2020 sa stal RNDr. Imrich Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky. Pochádza z Nových Zámkov. Vysokoškolské štúdium v odbore Jadrová chémia ukončil v roku 1984 na Prírodovedckej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1991 – 1993 pôsobil ako posdoktorand na University of Georgia, v USA a v období rokov 1996 – 2002 uskutočnil niekoľko vedeckých pobytov na University of York a na University of Oxford, vo Veľkej Británii. V rokoch 2011 a 2013 pôsobil ako hosťujúci profesor na University of Cagliari v Taliansku a na EPFL, Lausanne vo Švajčiarsku.
V súčasnosti je vedúcim Oddelenia mikrobiálnej genetiky Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Viac ako tri desaťročia sa venuje molekulárnej mikrobiológii, najmä mechanizmom bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti v baktériách. Svojou dlhodobou vedeckou prácou významne prispel k pochopeniu týchto mechanizmov použitím a vyvinutím mnohých nových metodík mikrobiálnej genetiky, molekulárnej biológie, štrukturálnej biológie a mikroskopie.
Publikoval 90 karentovaných článkov, tri kapitoly v zahraničných knihách, 3070 citácií. H-index 31. Je členom Správnej rady konzorcií SFX a XBI v európskom XFEL-i (X-ray Free Electron Laser v Hamburgu)

Prof Ing. František Štěpánek, PhD.
7.4.2022
Mass personalisation: The future of pharmaceutical manufacturing

Prof. Ing. Miroslav Šoóš, PhD.
7.4.2022
Screening and scale-up of multicomponent API crystal solid forms

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
6.10.2022
Experimentálny metabolický syndróm: cielená terapia versus prírodné polyfenolické látky

Ing. Pavol Bezák
6.10.2022
Predstavenie Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
13.4.2023
Košický klaster nového priemyslu: stratégia pre ekonomický, technologický a sociálny rozvoj mesta Košice a Košického samosprávneho kraja

Doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc.
Centrum interdisciplinárnych biovied CNIC Košice
13.4.2023
Vývoj laterálnych prietokových rýchlo testov na včasnú detekciu onkohematologických ochorení a identifikácia inhibítorov agregácie patologických foriem voľného ľahkého reťazca IgG z knižnice FDA schválených liečiv.

Prof. Ing. Milan Nagyi, CSc.
5.10.2023
Horčiny – panacea?
Abstrakt: Prednáška sumarizuje aktuálne poznatky o štruktúrnej rozmanitosti, rastlinných zdrojoch a o oficiálnom aj perspektívnom terapeutickom využívaní horko chutiacich rastlinných obsahových látok (horčín)

Dr. Ing. Michal Májek
5.10.2023
Aktivácia organických molekúl prenosom elektrónu – od fotokatalýzy k mechanochémii

Doc. Ing. Ján Brindza, CSc
2.5.2024
Fenomenálny peľ a jedinečné včelie peľové obnôžky

Ing. Daniel Bucko
2.5.2024
predstavenie spoločnosti Calendula